Szanowni Państwo!


Aby zapewnić wysoką jakość świadczonych usług, prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Przekazane dane wykorzystywane będą w celu personalizacji serwisu, w celach analitycznych, a także dla celów marketingu produktów własnych. Wyjaśniamy, że wyrażenie zgody na przekazanie danych jest dobrowolne. Po wyrażeniu zgody w szczególności mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wyjaśniamy ponadto, że dane te przechowywane są jedynie przez okres niezbędny do dla prawidłowego wykonywania celu, w którym dane te zostały pobrane.

Dla lepiej dostosowanej do Państwa potrzeb personalizacji serwisu, w celach analitycznych, a także dla celów marketingu produktów własnych, prosimy także o wyrażenie zgody na przekazanie danych do zaufanych partnerów. Wyjaśniamy, że podanie zgody jest dobrowolne.

Prosimy ponadto o wyrażenie zgody na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. Wyjaśniamy, że powyższe służy celom marketingu produktów własnych, w celom analitycznym oraz w celom personalizacji serwisu. Mają Państwo prawo dostępu do tych informacji, a także istnieje możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Państwa telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. Informujemy, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Jednocześnie wyjaśniamy, że szczegółowe informacje o celach przetwarzania danych osobowych, ich odbiorcach, a także inne istotne dla Państwa wiadomości, zawarte są w Polityce Prywatności.
Czym jest i jak działa KNF?

W ostatnim czasie KNF znalazło się na ustach wielu Polaków. Wszystko to za sprawą artykułu, który ukazał się na łamach jednej z gazet 13 listopada oraz nagrania ze spotkania szefa KNF z właścicielem Getin Noble Banku i Idea Banku. W efekcie niektórzy konsumenci po raz pierwszy usłyszeli o istnieniu tej instytucji. Czym jest i jak działa KNF? Sprawdza WujekSknerus.

Czym jest i jak działa KNF?
2018-12-28
Komisja Nadzoru Finansowego


Jak można się domyślić, Komisja Nadzoru Finansowego to rozwinięcie popularnego w ostatnim czasie skrótu KNF. Jest to organ administracji rządowej sprawujący nadzór nad sytuacją finansową na polskim rynku. Został powołany do działania 21 lipca 2006 roku. Jego misją jest dbanie o prawidłowe funkcjonowanie sektora finansowego i zapewnienie odpowiednich warunków do jego bezpiecznego rozwoju. W regulacjach dotyczących działania instytucji przewiduje się jej niezależność, dzięki czemu ma w skuteczny sposób ograniczać ryzyko działań podmiotów nadzorczych. Pracy KNF ma przyświecać również dążenie do wzmocnienia przejrzystości rynku finansowego oraz budowania jego pozycji na arenie europejskiej.

Ponadto umocnieniu wizji oraz misji KNF mają służyć wartości, którymi powinni kierować się jej przedstawiciele, pracownicy oraz partnerzy. Wśród nich można znaleźć:

 • Działanie zgodne z prawem,

 • Profesjonalizm,

 • Bezstronność,

 • Niezależność

 • oraz otwartość i nastawienie na dialog.


Dlaczego akurat te wartości są tak istotne w funkcjonowaniu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego? Odpowiedź na to pytanie przynoszą nam wyzwania, jakim jej członkowie stawiają czoła podczas swojej codziennej pracy. Co należy do ich obowiązków?

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego – skład


Jak zostało już wspomniane, KNF sprawuje kontrolę nad niemal wszystkimi elementami rynku finansowego w Polsce. Podlegają jej: sektor bankowy, rynek kapitałowy, ubezpieczeniowy, emerytalny, instytucje płatnicze i biura usług płatniczych, instytucja pieniądza elektronicznego oraz sektor kas spółdzielczych. Nie sprawuje jednak bezpośredniego nadzoru nad pożyczkodawcami pozabankowymi. Mimo to w ubiegłym roku rozpoczęto prowadzenie rejestru firm pożyczkowych. Dzięki temu klient może sprawdzić, czy interesująca go instytucja znajduje się na liście zaufanych usługodawców. Dodatkowo nadal będziemy mieli dostęp do ostrzeżeń, które pozwolą nam uniknąć błędów i oszustw.

Nad pracą Komisji czuwa przede wszystkim Przewodniczący KNF, którym obecnie jest prof. Jacek Jastrzębski, Zastępca Przewodniczącego KNF – obecnie Marcin Pachucki, drugi Zastępca Przewodniczącego KNF – aktualnie Andrzej Diakonow. Pozostałymi członkami są przedstawiciele osób mających największy wpływ na decyzję zapadające na rynku finansów. W przyszłości planowane jest powiększenie składu komisji. Jednak obecnie składa się ona z:

 • Przedstawiciela ministra właściwego do spraw instytucji finansowych – obecnie Marcin Obroniecki,

 • Przedstawiciela ministra właściwego do spraw gospodarki – obecnie Mariusz Haładyj,

 • Przedstawiciela ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego – obecnie Jan Wojtyła,

 • Członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego delegowanego przez Prezesa NBP – obecnie Andrzej Kaźmierczak,

 • oraz przedstawiciela Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – obecnie Zdzisław Sokal.


Komisja Nadzoru Finansowego zadania


Poza prowadzeniem rejestru firm pożyczkowych oraz wprowadzania listy ostrzeżeń KNF ma wiele innych obowiązków. Wymieniliśmy już wcześniej dbanie o warunki sprzyjające prawidłowemu rozwojowi i funkcjonowaniu rynku finansowego. Dodatkowo należy wspomnieć o działaniach edukacyjno-informacyjnych w celu upowszechnienia wiedzy o rynku finansowym. Możemy zaliczyć do nich zestawienia publikowane w serwisie KNF dotyczące aktualnej sytuacji, dane statystyczne czy sprawozdania. Ponadto każdy konsument po przejściu na stronę internetową Komisji może zdobyć informacje nie tylko o zagrożeniach, ale również korzyściach, jakie przynosi nam rozwój rynku finansowego w Polsce i obecne na nim usługi.

KNF bierze czynny udział w przygotowaniach projektów aktów prawnych dotyczących kontroli nad rynkiem finansowym. Dodatkowo ma udostępniać podmiotom rozwiązanie umożliwiające polubowne rozstrzygnięcie konfliktów. W tym przypadku skupia się w szczególności na sporach między podmiotami, nad którymi sprawuje nadzór a konsumentami, którzy korzystają z ich usług. Są to podstawowe obowiązki należące do Komisji Nadzoru Finansowego. Pozostałe zostały uregulowane przez odpowiednie ustawy. Wszystkie działania wykonywane w tym zakresie podlegają kontroli Prezesa Rady Ministrów.

Komisja nadzoru bankowego dla konsumentów


Każdy konsument ma prawo skorzystać z pomocy oferowanej przez KNF. W razie poważnych wątpliwości co do funkcjonowania danej instytucji finansowej mamy możliwość złożenia petycji z prośbą o podjęcie czynności w sprawie oraz jej uzasadnieniem. Mogą one być wysyłane zarówno przez osoby fizyczne, jak i ich przedstawicieli. Przykładowo w ubiegłym roku:

 • wnioskowano o przeprowadzenie natychmiastowej kontroli w banku,

 • żądano ustalenia, czy dana Spółka wypełniła prawidłowo swoje obowiązki informacyjne, a jeśli nie, to wyciągnięcie z tego konsekwencji,

 • i wiele innych.


Warto jednak zaznaczyć, że zanim postanowimy złożyć petycję w tej instytucji, należy podjąć standardowe działania, takie jak złożenie skargi, zażalenia czy odwołanie się od decyzji podmiotu. KNF zajmuje się poważnymi sprawami, które podają w wątpliwość prawidłowe funkcjonowanie usługodawców. W 2017 roku rozpatrzono 24 petycje, z czego tylko jedna z nich otrzymała w pełni pozytywne rozstrzygnięcie, a w dwóch przypadkach było ono tylko częściowo negatywne.

W czym jeszcze może nam pomóc KNF? 


Przy Komisji Nadzoru Finansowego działa również Sąd Polubowny. Może nam pomóc w przypadku sporów z instytucją finansową. Warto już na początku zaznaczyć, że zajmuje się on tylko niektórymi sprawami. Muszą one spełniać następujące warunki: wartość przedmiotu sporu to co najmniej 500 zł lub sprawa toczy się o prawa niemajątkowe. Przy KNF działa również Arbitraż oraz Centrum Mediacji. Czym się zajmują? O tym wspomnimy później.   Wracając do Sądu Polubownego, ma on na celu umożliwienie pozasądowego rozwiązywania sporów. Jeśli zdecydujemy się na postępowanie w tej instytucji, musimy liczyć się z dłuższym czasem oczekiwania na decyzję wynoszącym do 84 dni. Wszelkich informacji udzielą nam przedstawiciele Sądu Polubownego pod numerem oraz adresem e-mail wskazanym na stronie internetowej KNF.

Zanim do Sądu Polubownego...


Jednak przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku do Sądu Polubownego powinniśmy wykonać samodzielnie kilka innych czynności, które mogą nam umożliwić szybkie i bezpłatne rozstrzygnięcie sporu. Pierwszym krokiem w dążeniu do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu jest złożenie reklamacji u usługodawcy. Musimy w niej szczegółowo opisać wszelkie wątpliwości dotyczące działań instytucji lub oferowanego produktu. Dodatkowo nie można zapomnieć o przedstawieniu swoich oczekiwań wobec podmiotu. Odpowiedź powinniśmy otrzymać do 30 dni od doręczenia dokumentu. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach czas ten może zostać przedłużony do 60 dni. Brak informacji zwrotnej w podanym terminie oznacza uznanie reklamacji.

Po bezpłatną poradę u Rzecznika Finansowego lub powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów możemy sięgnąć nie tylko po złożeniu reklamacji, ale również przed. Dodatkowo do dyspozycji mamy  wiele innych pozarządowych organizacji, które mogą przybliżyć nas do rozwiązania problemu. Są to między innymi: Federacja Konsumentów czy też Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Na prośbę klienta wcześniej wymienione podmioty mogą podjąć w naszym imieniu działania mające na celu efektywną pomoc w otrzymaniu rozwiązania. Rzecznik Finansowy rozpatruje każdą indywidualną sprawę po złożeniu skargi lub wniosku dotyczących niesłusznego odrzucenia reklamacji.

Alternatywne metody rozwiązywania sporów


Dopiero gdy te działania nie przyniosą oczekiwanych efektów, wówczas można spróbować tzw. Alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR). Należy do nich między innymi Sąd Polubowny przy KNF, w ramach którego możemy skorzystać z Mediacji za zgodą obu stron sporu. Jeśli jeden z podmiotów nie wyrazi zgody, wszczęcie postępowania polubownego jest niemożliwe. Opłata za tę usługę wynosi 50 zł i zostaje nią obciążony wnioskodawca. W przypadku arbitrażu rozstrzygnięciem sprawy zajmuje się sąd arbitrażowy. Ostatecznie przyznaje rację jednej ze stron. Postępowanie może być prowadzone w formie uproszczonej, gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 000 zł, a sprawa rozstrzygana jest na podstawie dokumentów lub standardowe, kiedy wyznaczany jest dzień rozprawy i każdy z podmiotów przedstawia swoje stanowisko. Cena wynosi 150 zł i nie zależy od formy postępowania, a od wartości przedmiotu sporu.

Do pozostałych przedstawicieli ADR należą:

 • Rzecznik Finansowy – możemy się do niego zwrócić, kiedy nie mamy szans na rozwiązanie sporu w drodze postępowania reklamacyjnego. Przy rozpoczęciu takiego postępowania powinniśmy przygotować wszelką dokumentację dotyczącą sporu. Pamiętajmy, że Rzecznik Finansowy patrzy na spór obiektywnie. Nie interesuje go to, kto wniósł wniosek o rozstrzygnięcie konfliktu. Nie działa w naszym imieniu. Skorzystanie z takiej pomocy to koszt 50 zł.

 • oraz Bankowy Arbitraż Konsumencki – to podmiot działający przy Związku Banków Polskich. Rozstrzyga spory między klientami banków a bankami. Jeżeli nasza sprawa dotyczy roszczeń pieniężnych z powodu niewykonania usługi lub nieprawidłowości w jej wykonaniu przez bank, możemy szukać pomocy właśnie w tej instytucji.


Komisja nadzoru finansowego kontakt


Aby znaleźć dane kontaktowe Komisji Nadzoru Finansowego, należy:

 1. Przejść na stronę internetową instytucji: www.knf.gov.pl

 2. Następnie w prawym górnym rogu lub w stopce witryny odnaleźć sekcję Kontakt.

 3. Po kliknięciu zostaniemy przekierowani na stronę, gdzie znajdziemy podstawowe informacje na temat danych kontaktowych UKNF. Został tam umieszczony adres siedziby Urzędu, adres korespondencyjny, adres biura podawczego Urzędu oraz wszelkie numery telefonów i adresów e-mail. W przypadku pism ogólnych można skorzystać ze skrzynki elektronicznej.


 
Czym jest i jak działa KNF?
5 (100%) 1 głosów


Wujek Sknerus Banner
Wujek Sknerus Banner
Wujek Sknerus Banner
Wujek Sknerus Banner
Wujek Sknerus Banner

Wujek Sknerus Banner

Wujek Sknerus Banner

Wujek Sknerus Banner